Pere Losantos

Ara que en sabem una mica més sobre això de la col·laboració i la innovació a l’administració ens proposem diferenciar entre projectes d’innovació i metodologia de treball. Us pot semblar trivial, però ens ha costat quatre anys arribar fins aquí. I és que els projectes es poden tirar endavant des de diferents mirades, i nosaltres volem una que ens serveixi per diferents col·lectius UPC i que encaixi en els nostres valors i propòsit.

Quan treballem en mode col·laboratiu ho fem partint sempre d’un propòsit (el perquè) i unes regles de joc mínimes i compartides, els valors (el com) que estan recollides en el manifest de Nexus24. A partir d’aquí podem incorporar regles específiques per a cada col·lectiu que faciliten la governança, així com eines i activitats diferents (el què) per acomplir el propòsit.

Exemples d’eines o instruments són els criteris de participació a l’Escola Nexus24, els Equips Impulsors, l’Escola de Tardor, les jornades de treball de les unitats, la bitàcola o el Trello, la Fira Nexus24, el Seminario Colaborativo… però de partida i per fer la col·laboració efectiva cal tenir clar per què fem les coses i quins valors compartim. Apliquem-ho als tres tipus d’usuari a qui ens adrecem avui:

  • Treball amb equips transversals (Escola Nexus24). Partim de que tothom comparteix el propòsit -el 2024 treballar de manera col·laborativa serà normal a la UPC- i el manifest que estableix els valors compartits per poder treballar plegats. L’Escola Nexus24 té ja unes eines definides en forma de processos i uns mecanismes d’avaluació particulars. Articulem els equips de treball sobre diferents propostes, cada equip defineix un propòsit que comparteix i el fa únic, i es treballa amb 30h de formació dirigida i 30h de treball autònom facilitat sota demanda en tres iteracions.
  • Treball amb unitats de gestió: seguint amb el PAS, la voluntat és treballar des de dins de les unitats, i no transversal com en el cas anterior. Partim de que volem una unitat més col·laborativa amb el mateix manifest -valors- compartit però amb un propòsit i unes regles diferents per a cada unitat. L’aprenentatge del treball autònom pot esdevenir aquí una planificació de la transició a dos anys vista, amb participació d’intensitat diversa a les diferents eines o instruments del sistema i un equip impulsor d’innovació en la gestió per a cada unitat.
  • Treball amb campus de la UPC: i tot plegat ens mena a la incorporació de l’estudiantat i el PDI al canvi cultural cap a la col·laboració. Una manera de fer-ho és a través de projectes de campus que poden posar en relació de manera fàcil els tres col·lectius. Per això primer caldrà partir de l’acceptació del manifest (els valors), definir un propòsit compartit, posar unes regles de governança, establir el mètode de selecció de generació, difusió i selecció de projectes…

El segon i tercer col·lectiu els estem definint ara i tenim quatre anys -com vam fer amb l’Escola Nexus24- per posar-los en solfa amb la participació de totes les persones implicades. Durant aquest 2018 farem pilots per anar afinant el mètode que ens permetrà assolir els objectius que ens marcàvem el 2014:

Objectius nexus24